Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE RASTLIN – AMBROZIJA

 

Kaj so invazivne vrste?

Invazivne tujerodne vrste so tiste, ki v naše kraje niso prišle po naravni poti, temveč jih je prinesel človek, namerno ali nenamerno. Ker nimajo naravnih škodljivcev, se nekatere prekomerno širijo.

 

AMBROZIJA

(pelinolistna ambrozija, pelinolistna žvrklja)

 

Je enoletnica, ki v odvisnosti od gostote rasti zraste od 20 cm do 2 m visoko. Steblo in listni peclji so porasli z dlačicami. Listi so spiralasto nameščeni in dvakrat pernato deljeni. Po obliki listov je ambrozija zelo podobna pelinu, le da so njeni listi tudi na spodnji strani zeleni.

 

Na vrhu poganjkov se konec poletja in jeseni razvijejo dolga klasasta moška socvetja iz katerih se sproščajo ogromne količine peloda.

Vsaka rastlina tvori od 30.000 do 100.000 semen. Semena so zelo dolgo živeča, v prsti ostanejo kaljiva več desetletij.

 

IZVOR

V Evropo se je razširila iz Severne Amerike kot plevelna primes žitu, oljnicam in ptičji krmi. Najprej se je širila vzdolž prometnih koridorjev, verjetno tudi zaradi strojne košnje. Danes pa se poleg prenosa z mehanizacijo, zelo uspešno širi s prenosom kontaminirane prsti.

 

RASTIŠČE

Najdemo jo zlasti v pasu ob cestah in železnicah. Ustrezajo ji predvsem suha tla. Pojavlja pa se tudi že kot plevel na njivah zasajenih z okopavinami, predvsem med koruzo.

Je razmeroma šibko konkurenčna v strnjeni vegetaciji, zato se množično pojavlja le na stalno mehansko motenih rastiščih.

 

VPLIVI NA ZDRAVJE LJUDI

Pelod ambrozije je močno alergen in kot tak najpomembnejši povzročitelj jesenske oblike senenega nahoda. V velikih količinah se pojavlja ves avgust in september.

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) opravlja meritve koncentracije cvetnega prahu več vrst rastlin, med njimi tudi pelinolistne ambrozije. Sezonski indeks cvetnega prahu (letna vsota dnevne koncentracije), ki je tudi pokazatelj zastopanosti rastline na območju, med leti niha in je odvisen od vremena v avgustu in septembru. Bolj ko je toplo in brez padavin, večja je koncentracija cvetnega prahu v zraku. Sezona pojavljanja cvetnega prahu traja povprečno od 7. avgusta do 28. septembra. Napoved obremenjenosti zraka s cvetnim prahom IVZ objavlja v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in je postala običajen del vremenske napovedi. Merilna mesta z večletnimi podatki so v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Poleg tega, da je cvetni prah močan alergen in povzroča seneni nahod in v hujših oblikah astmo, lahko sama rastlina ob kontaktu s kožo povzroči dermatitis, na kar moramo biti pozorni ob ročnem odstranjevanju rastlin.

       

 

ODSTRANJEVANJE

Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10) mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje z tvorbo novih semen. V kolikor lastnik zemljišča ambrozije ne odstrani sam, bo odstranitev izvedla pristojna služba na stroške imetnika zemljišča.

 

Za enoletnice je značilno, da spomladi vzkalijo iz semen, nato zrastejo in razvijejo cvetove, v katerih nastanejo semena. Po razvoju semen celotna rastlina propade, ostanejo le semena, ki preživijo za rast neugodne razmere (npr. zimo). Naslednje leto se proces ponovi. Torej je treba pri odstranjevanju enoletnih invazivk preprečiti, da bi razvile semena, pa se jih teoretično lahko znebimo.

Ambrozija kali razmeroma pozno spomladi in jo šele zgodaj poleti prepoznamo po značilno oblikovanih listih. Obdobje odstranjevanja žvrklje je tako poletje in jesen.

 

  • Ambrozijo lahko učinkovito odstranjujemo z redno košnjo. Košnjo ponavljamo na vsakih nekaj tednov, takoj ko opazimo, da so se posamezne pokošene rastline obrastle. Če košnjo v sezoni cvetenja ponavljamo dovolj pogosto, se v tistem letu semena ne bodo razvila. Žal pa je na mestih, kjer se veliko žvrklje pojavlja že nekaj let zapored, veliko starejših semen tudi v prsti. Ta preživijo vse ukrepe odstranjevanja nadzemnih delov in bodo kalila v nadaljnjih letih.

 

  • Učinkoviteje je, če enoletne invazivke izruvamo, saj s tem odstranimo cele restline in obnovitev ni možna. Problem je, ker je to časovno zelo potraten način odstranjevanja. Odstranjevanje s puljenjem rastlin je zato smiselno, ko površine, porasle z enoletnimi invazivkami niso prevelike in lahko delo opravimo temeljito in natančno. Če bomo postopek ponovili večkrat in s tem odstranili tudi tiste rastline, ki vzkalijo iz semen, ki so še prisotna v tleh, lahko invazivke s puljenjem z določenega območja popolnoma odstranimo. Seveda iz okolice na to območje ne smejo priti nova semena.

 

  • Učinkovita je tudi kombinacija mehanskih in kemičnih ukrepov.

 

PRIPOROČILA

 

NADZOR

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov povezanih z ambrozijo izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varovanje rastlin, ki je del Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišč niso ukrepali, lahko oddate pri njih ali v  Fitosanitarni prostorski portal - FITO prijava: Pelinolistna ambrozija (Ambrosia).

 

VIRI IN POVEZAVE:
  • Projekt Thuja 2

http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF27-pelinolistna-zv...

 

  • Zgibanka: Škodljive rastline iz rodu Ambrosia

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/MEDIJSKO_SREDISCE/Publikacije/DN79336-13_ambrozija_manjsa.pdf

 

  • Priročnik: Priporočila za zatiranje ambrozije

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2013/Skodljive_rastline/PRIPOROCILA_AMBROZIJA_2014_splet.pdf

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava