Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Odpust dolgov

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. je podpisala Sporazum o odpustu dolgov z Vlado Republike Slovenije na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15). 

 

Postopek odpusta dolga posameznim dolžnikom se začne samo na podlagi vloge dolžnika, ki jo dolžnik predloži upniku, do katerega ima dolg. Vloga oziroma predlog za odpust dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu, ki se nahaja pod tem besedilom, spletni strani MDDSZ, obrazce pa lahko prevzamete tudi na Centru za socialno delo, Rdečem Križu, Karitasu. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31.10.2015; vloga mora biti oddana osebno ali po pošti (elektronske vloge se ne bodo upoštevale).

 

Odpusti se lahko dolg iz naslova neplačila storitev v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki in storitev iz upravljanja nepremičnin pod pogojem, da je zapadel do 31.12.2013. Komunalno stanovanjska družba d. o. o. lahko določi skupno vsoto dolgov, ki jih bo odpustila po tem sporazumu, posameznemu upniku lahko odpusti del dolga ali celotni dolg.

 

Dolgovi se odpustijo tistim dolžnikom oziroma dolžnicam, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

 

Dodatno se dolgovi lahko odpustijo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

 

Dolžnik ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

 

V kolikor bo posameznemu dolžniku odobren odpust dolga, bo družba z dolžnikom sklenila dogovor o odpustu dolga najkasneje do 31.1.2016. 

 

OBRAZEC - Predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava