Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Ogrožene rastlinske in živalske vrste

 

V ponedeljek, 22. aprila 2019, smo praznovali svetovni dan zemlje. Osrednja tema letošnjega praznovanja so bile izumirajoče in ogrožene živalske vrste, za izginjanje katerih je najbolj zaslužen človek. S poseganjem v naravo je zrušil naravno ravnovesje ekosistemov in povzročil v naravi nepopravljivo škodo.

 

Navadni močerad

Foto: Miaow Miaow, javna last

 

V Sloveniji živi od 15.000 do 20.000 živalskih vrst. Od tega je 850 endemitov, živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju Slovenije. Po pestrosti živega sveta sodi Slovenija med prvih pet držav v Evropi. Podzemeljska favna Slovenije s človeško ribico, jamsko školjko in različnimi posebnimi hrošči pa celo med najpestrejše na svetu.

 

Kljub veliki biodiverziteti, je tudi v Sloveniji mnogo živalskih vrst ogroženih. Leta 2002 je s Pravilnikom o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam stopil v veljavo seznam ogroženih živalskih vrst na katerem je več kot štiri petine vseh znanih vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica, to je 41, vrst sesalcev, 35 odstotkov dnevnih metuljev…

 

Živalske vrste so v Sloveniji ogrožene zaradi različnih vzrokov, najpogostejša izmed njih pa sta uničevanje njihovega življenjskega prostora z onesnaževanjem, urbanizacijo in spremembo rabe prostora.

 

Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji

 

Planika

Foto: Sebastien Cabaniols, CC BY-SA 3.0

Rastlinske vrste pa najbolj ogrožajo gradnje novih cest, izsekavanje gozdov ter izpusti iz tovarn, ki onesnažujejo vodo in zrak. Rastline tako izgubljajo svoj življenjski prostor in izumirajo.

 

Na svetu je več kot 300.000 različnih rastlinskih vrst, od tega jih je ogroženih kar ena petina.

 

Poleg človeka jih ogrožajo še invazivne rastline, ki domorodnim vrstam jemljejo prostor in hrano ter prenašajo bolezni, na katere niso odporne.

 

V Sloveniji je ogroženih že okoli 230 vrst rastlin.

 

Prva rastlina, ki smo jo v Sloveniji zaščitili je bila planika, leta 1896, ki še danes velja za simbol planinstva. Sledila je kranjska lilija, več vrst sviščev (encijanov), ozkolistni narcis, bodika ali božji les, kranjski jeglič, lepi jeglič, tisa, alpska možina...

 

Seznam zavarovanih rastlinskih vrst v Sloveniji

 

Kaj lahko naredimo?

Rastline lahko najbolje zaščitimo tako, da v naravo ne mečemo odpadkov, zaščitenih rastlin ne pohodimo in jih ne trgamo.

Živali ne smemo namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzeti iz narave ali vznemirjati. Ohranjati moramo njihov življenjski prostor.

Raznovrstnost živega sveta namreč najbolj ogrožajo posegi v naravna območja, opuščanje košnje suhih travišč, paše, opuščanje visokodebelnih sadovnjakov, intenzivna kmetijska dejavnost z gnojenjem in kemičnimi škropivi ter vnos tujerodnih vrst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri:

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8895/

https://www.rtvslo.si/okolje/novice/tudi-v-sloveniji-mnogo-zivalskih-vrs...

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1668

 

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava