Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

LOKALNE CESTE, ULICE, PARKIRIŠČA

  Lokalna cesta

 

Vzdržujemo lokalne ceste, ulice, parkirišča in javne poti na območju Občine Ajdovščina in Vipava.

Med redno vzdrževanje spada:

 • čiščenje vozišča,
 • krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev,
 • gramoziranje makadamskih cestišč,
 • urejanje odvodnjavanja (čiščenje jarkov, muld, koritnic, jaškov, izdelava drenaže in ureditev iztokov in prepustov),
 • urejanje brežin (odstranitev nestabilnega materiala in izdelava podpornih zidov),
 • skrb za prometno signalizacijo (pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne, obnova horizontalne),
 • strojna in ročna košnja vegetacije ob cesti,
 • bankine (popravilo, utrditev, rezanje in prekopi za odvod vode),
 • vzdrževanje ostalih cestnih objektov (ograje, zidovi),
 • pregledniška služba (2x mesečno pregled cest),
 • izvajanje zimske službe,
 • intervencijski ukrepi.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava